Logo MARR

Projekt Nowa Praca
w Małopolsce

Pomoc w tworzeniu
nowych miejsc pracy,
szkolenia, doradztwo, dotacje

Pośrednictwo pracy, doradztwo indywidualne i grupowe, wsparcie motywacyjne, zatrudnienie wspomagane, dotacje.

Dla kogo:
dla osób mieszkających na terenie Małopolski.

Oferujemy

Pośrednictwo pracy

Diagnozę i identyfikację potrzeb Uczestników Projektu (IPD)

Wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej

Dotacje na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy

Staże

Szkolenia uzupełnienia lub zmieniające kwalifikacje

Doradztwo indywidualne i grupowe

Wsparcie finansowe na start wraz ze szkoleniami

Zatrudnienie wspomagane

Zatrudnienie subsydiowane

Wsparcie
motywacyjne

Wsparcie adaptacyjne dla pracownika (szkolenia i doradztwo)

Zapraszamy osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

  • pracownicy zagrożeni zwolnieniem,
  • pracownicy przewidziani do zwolnienia,
  • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6 m-cy,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane w KRUS, opłacające składki na ubezpieczenie społeczne.

Wsparcie kierowane do osób, które mieszkają na terenie województwa małopolskiego.

Cel projektu

Projekt dotyczy szeroko rozumianego wsparcia adaptacyjności pracowników, w tym kompleksowe wsparcie Uczestników Projektu. (Realizacja celu Polityki 4, w tym celu szczegółowego 4(d)

Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych.

Projekt Nowa Praca w Małopolsce realizowany jest w ramach działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian typ projektu B: kompleksowe programy typu outplacementu. Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.

Wartość całkowita projektu: 4 531 036,22 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 849 950,83 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 452 935,39 zł
Okres realizacji projektu: 30 miesięcy

Dokumenty do pobrania

Rezultaty

Poprawa sytuacji 155 osób z grup docelowych. #FunduszeEuropejskie

Aktualności

Kontakt

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Kraków: ul. Kordylewskiego 11

Tarnów: ul. Słoneczna 28-30, pok. 105

785 056 870, 785 056 871, 785 056 466

nowapraca@marr.pl

Skip to content